Betting percentage report for Tuesday, September 28, 2021

MLB for Tuesday, September 28, 2021
Teams
Side %
Total %
Money %
901 Miami
0%
100%
50%
902 New York
100%
0%
50%
903 Chicago
50%
50%
0%
904 Pittsburgh
50%
50%
100%
905 Miami
50%
50%
50%
906 New York
50%
50%
50%
907 Philadelphia
50%
100%
44%
908 Atlanta
50%
0%
56%
909 Milwaukee
0%
100%
50%
910 St. Louis
100%
0%
50%
911 Washington
100%
50%
50%
912 Colorado
0%
50%
50%
913 Arizona
0%
100%
50%
914 San Francisco
100%
0%
50%
915 San Diego
0%
100%
0%
916 Los Angeles
100%
0%
100%
917 Boston
100%
50%
0%
918 Baltimore
0%
50%
100%
919 New York
50%
0%
100%
920 Toronto
50%
100%
0%
921 Detroit
50%
50%
50%
922 Minnesota
50%
50%
50%
923 Los Angeles
50%
0%
50%
924 Texas
50%
100%
50%
925 Cleveland
50%
50%
50%
926 Kansas City
50%
50%
50%
927 Tampa Bay
50%
100%
0%
928 Houston
50%
0%
100%
929 Oakland
50%
50%
50%
930 Seattle
50%
50%
50%
931 Cincinnati
50%
100%
50%
932 Chicago
50%
0%
50%
CFL for Tuesday, September 28, 2021
Teams
Side %
Total %
Money %
671 Edmonton
50%
50%
50%
672 Ottawa
50%
50%
50%
WNBA for Tuesday, September 28, 2021
Teams
Side %
Total %
Money %
613 Chicago
50%
50%
50%
614 Connecticut
50%
50%
50%
615 Phoenix
50%
50%
50%
616 Las Vegas
50%
50%
50%
681 Sky
50%
50%
50%
682 Sun
50%
50%
50%
683 Mercury
50%
50%
50%
684 Aces
50%
50%
50%